สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

The Federation of Thai Industries

ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2345-1010
อีเมล์ : sunisap@fti.or.th