ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

Certificate of Origin (C/O)

    ในสถานการณ์การค้าโลกในยุคปัจจุบัน บรรยากาศการค้ามีแนวโน้มไปสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น ภาวะการแข่งขันทางการค้าระหว่าง ประเทศทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ประเทศต่างๆได้ปรับปรุงรูปแบบทางการค้าและใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิ ใช่ภาษีมาปกป้อง ผลประโยชน์ของตน เช่นมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ มาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด และการอุดหนุน ปัญหาการค้าระหว่าง ประเทศจึงเกิดขึ้นมากมายจึงต้องมีการพิสูจน์ความรับผิดชอบ หรือการหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้าและเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วย บ่งชี้ผู้รับผิดชอบ คือ “หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า” (Certificate of Origin) เนื่องจากเป็นหนังสือรับรองฯ ที่แสดงว่า สินค้า นั้น ๆ มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศใด
    สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form) แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้น มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้าเท่านั้น

ขั้นตอนการขอรับรอง C/O และเอกสารประกอบ

หากท่านยังไม่เคยใช้บริการ C/O กับสภาอุตสาหกรรมฯ มาก่อน เจ้าหน้าที่จะขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มใบสมัครใช้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่

 1. ใบสมัครใช้บริการ
 2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์แนบ อายุไม่เกิน 3 เดือน
 3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 4. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4 / แบบ กนอ.)
 5. ใบรับรองมาตรฐานโรงงาน
 6. หนังสือมอบอำนาจ ตามแบบฟอร์มของ ส.อ.ท. (พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ)
 7. แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อ
 8. บันทึกยินยอมรับผิด
หมายเหตุ

    กรณีที่ผู้ส่งออกไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง กรุณาทำหนังสือชี้แจงแหล่งผลิต พร้อมแนบเอกสารข้อ 2,3,4,5 ของผู้ผลิตมาด้วย หลังจากนั้น เมื่อมาใช้บริการในแต่ละครั้ง ให้ท่านเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอ C/O ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

การรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น

    สภาอุตสาหกรรมฯ ยังมีบริการรับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่นให้กับผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ เช่น Invoice, B/L, Certificate of Free Sale, Health Certificate และเอกสารอื่น ๆ

เอกสารประกอบการยื่นขอ รับรองเอกสารการค้าระหว่างประเทศที่ออกโดยหน่วยงานอื่น

- การขอรับการรับรอง Invoice  กรุณาแนบ Invoice ต้นฉบับมาด้วย
- การขอการรับรองเอกสารการขนส่ง (B/L/AWB) กรุณาแนบเอกสารการขนส่งต้นฉบับที่ผ่านการรับรองจากผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับที่มีการรับรองจากบริษัทผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- การขอรับการรับรอง Health Certificate กรุณาแนบ

 1. สำเนาใบกำกับราคาสินค้า  (Invoice)
 2. สำเนาเอกสารการขนส่ง (B/L) หรือ (Airway Bill) หรือเอกสารการขนส่งอื่นๆ
 3. สำเนาใบขนสินค้าขาออกจากกรมศุลกากร